ใจการตลาด YouTube: ทําไมฉันจึงเพิ่มประสิทธิภาพและโฆษณา แต่ก็ยังไม่ได้ทํางานได้ดี? จาง Yue ของหมายเหตุ, 9 มีนาคม 2020