สัปดาห์ Morketing: Uber อ้าง $๑๐,๐๐๐,๐๐๐จากหน่วยงานโฆษณา; ธนาคารวัดอเมริกาเหนือไปสาธารณะ; การเปิดเผยการทำความสะอาดการกำหนดเป้าหมายโฆษณา