ทนายความของสหรัฐอเมริกาทั่วไป: ความพยายามของ Google ในการชะลอการตรวจสอบการสืบสวน