เทคโนโลยี การโฆษณา ' ล้มเหลว ', Google ตกอยู่นอกล้านคลับ