การเติบโตของรายได้จากโฆษณาของ Google ช้าลงจะเป็นการผลักดันให้ธุรกิจจ่ายค่าโฆษณา