เครื่องหมายสีดำใหม่ของ google โฆษณามีผลต่ออัตราการคลิกโฆษณาหรือไม่ การค้นพบของ๗๐๐๐ชุดของข้อมูล