๐๒.๒๐-โพสต์ยามเช้า, Google แอปพลิเคชันการฉ้อโกงโฆษณา๖๐๐, เสือชีต้าทั้งหมด๔๕ถูกปิดผนึก