จะทําอย่างไรเมื่อจํานวนคําสั่งซื้อบน Facebook ไม่ตรงกับจํานวนคําสั่งซื้อพื้นหลัง Shoppingify