การระบาดของบริการส่งขึ้นสําหรับวัน แต่ธุรกิจโฆษณาของ Facebook ยังคงประสบ