ประสิทธิภาพโฆษณาของ Google, Facebook และ Amazon มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการปลุกการระบาดของโรค