Facebook กล่าวว่าธุรกิจโฆษณาของมันคือ 'ensaed น้อย' แม้จะมีการกระชากในการใช้งานบนแพลตฟอร์มเป็นไวรัสแพร่กระจาย