การสอนการส่งโฆษณาบน Facebook: กลยุทธ์การพัฒนาโฆษณาและประวัติของ Facebook